มิตรสิบ พิโก

    บริษัท มิตรสิบ พิโก จำกัด  (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล (“ท่าน”) รวมถึงวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562

    นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อจัดให้มีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และมีมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย รักษาความลับตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน โดยบริษัทจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือตามที่กฎหมายกำหนด และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ที่เหมาะสมสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

    คำนิยาม

    บริษัท หมายถึง บริษัท มิตรสิบ พิโก จำกัด

    กลุ่มบริษัทมิตรสิบ หมายถึง บริษัทฯ และบริษัทในเครือ

    ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

    ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูล

     เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นระบุไปถึง เช่น ประชาชนทั่วไป ลูกค้า พนักงาน แต่ไม่รวมบุคคลที่ถึงแก่กรรมและนิติบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าดังต่อไปนี้

   1.1 ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน ( Identity Data ) เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ การศึกษา สัญชาติ สถานภาพการสมรส อาชีพ ตำแหน่งงาน รวมถึงรายละเอียดและ/หรือ เอกสารสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ กรุ๊ปเลือด รูปถ่าย ลายมือชื่อ และข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว เช่น ศาสนา เชื้อชาติ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในบัตรประชาชนของท่านเจ้าของข้อมูล

   1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ( Contact Data ) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และชื่อผู้ใช้ในโซเชียลมีเดีย ( เช่น ชื่อผู้ใช้ Facebook และ Line id )

   1.3 ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรม ( Transaction Data ) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร ( หน้าบุ๊คแบงค์ ) ข้อมูลแสดงรายได้ Statement เงินเดือน สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียดภายใต้เอกสารการขอสินเชื่อ

   1.4 ข้อมูลการติดต่อกับบริษัท ( Communication Data ) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพจากกล้อง ( CCTV ) หรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับบริษัท

   1.5 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น บุคคลอ้างอิง พยาน รวมถึงข้อมูล ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลดังกล่าว และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดที่ท่านเคยให้ไว้กับบริษัททุกรูปแบบ ในการให้ข้อมูลดังกล่าว ท่านจะต้องเป็นผู้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูลบุคคลดังกล่าวให้ทราบถึงนโยบายฉบับนี้ และยินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ตามนโยบายฉบับนี้

   1.6 ข้อมูลระบุทรัพย์สินของบุคคล เช่น ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ( นส.3ก ) เป็นต้น

   1.7 ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท เช่น การนำเสนอบริการทางการเงินและผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัทฯ การจัดซื้อ การทำสัญญา การทำธุรกรรมทางการเงิน การดำเนินกิจกรรมของบริษัท การติดต่อประสานงานต่าง ๆ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดฐานข้อมูล วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัท เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

    บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีที่บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

    เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ บริษัทในเครือมิตรสิบฯ และ/หรือบุคคลอื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่ท่านได้ให้ความยินยอมหรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ เช่น ผู้ให้บริการต่างๆ ที่ต้องดำเนินงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น การฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาตามที่บริษัทดำเนินความสัมพันธ์กับเจ้าของข้อมูล และ/หรือการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล เช่น ตามอายุสัญญา และอาจเก็บรักษาต่อไปหลังจากนั้น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย และการกำกับดูแล เช่น ภายใต้การกำกับดูแลสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายป้องกันการปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการบัญชี กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่บริษัทต้องปฏิบัติตามทั้งในและต่างประเทศ
เมื่อพ้นระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้ข้อมูลสามารถระบุตัวตนได้อีกต่อไป เพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิในการดำเนินการร้องขอตามสิทธิดังต่อไปนี้​

    6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ( right to withdraw consent ) เจ้าของข้อมูลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้กับ บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมาย หรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

    6.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ( right of access ) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอม

    6.3 สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ( right to restriction of processing ) ในกรณีที่บริษัทได้ทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งาน โดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้กับบริษัท รวมทั้งมีสิทธิ ดังต่อไปนี้

          (ก) ขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

          (ข) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยตรง เว้นแต่โดยสภาพเทคนิคไม่สามารถทำได้

    6.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ( right to object ) เจ้าของข้อมูลมีสิทธิคัดค้านการ ประมวลผลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ วัตถุประสงค์เกี่ยวกับทางการตลาดแบบตรงและกรณีอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด 

    6.5 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ( right to erasure ) เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ด้วยเหตุบางประการ

    6.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ( right to restriction of processing ) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยเหตุบางประการ

    6.7 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ( right to rectification ) บริษัทพยายามจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบรูณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ กรณีที่เจ้าของข้อมูลเห็นว่าข้อมูลที่ บริษัทมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือเจ้าของข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตนเอง เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

    6.8 การร้องเรียน เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเชื่อว่าการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

          ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด ผ่านทางช่องทางการติดต่อบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องขอ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอ บริษัทอาจจะปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฏหมายกำหนดไว้

7. มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค ( Technical Measure ) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ ( Organizational Measure ) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ บริษัทได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูลไปจากบริษัทใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์

    นอกจากนี้ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากบริษัทมีหน้าที่ต้องรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่บริษัทกำหนดขึ้น

8. กิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด

   ในระหว่างการใช้บริการ บริษัทจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมการตลาด หรือการ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ ที่บริษัทคิดว่าท่านเจ้าของข้อมูลอาจจะสนใจ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ กับท่านเจ้าของข้อมูลอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านเจ้าของข้อมูลได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแล้ว ท่านเจ้าของ ข้อมูลมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ

9. การใช้งาน Cookies

    ไฟล์ข้อความเล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยจะบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน และบริษัทจะใช้คุกกี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัท ผ่านการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดยคุกกี้จะไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ และการใช้คุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่านแต่อย่างใด

10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวน และอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้อยู่เป็นระยะ ตามความเหมาะสม เพื่อความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฏหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัท จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนจะเริ่มการเปลี่ยนแปลง

11. ช่องทางการติดต่อ

     ทางบริษัทได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีการกำหนดช่องทางการติดต่อให้กับลูกค้า หากมีข้อสอบถามสงสัยเกี่ยวข้องกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบาย ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัท หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้

บริษัท มิตรสิบ พิโก จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ : เลขที่ 895-6 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

เว็บไซต์ : mitsibpico.com ไลน์ มิตรสิบ เงินด่วน และ เฟซบุ๊ค มิตรสิบ เงินด่วน

อีเมล : IA@mitsibleasing.com Call Center : 02-7438787 ต่อ 922,923

         บริษัท มิตรสิบ พิโก จำกัด ตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกบันทึกโดยกล้องวงจรปิด (CCTV) นั้นมีความสำคัญ เราจะยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานในด้านความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านถูกเก็บ ใช้ และเปิดเผย เป็นไปตามความประสงค์ และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทจึงขอประกาศความเป็นส่วนตัวกล้องวงจรปิด (CCTV) แก่ท่าน

        1. วัตถุประสงค์

          บริษัท มิตรสิบ พิโก จำกัด ใช้กล้องวงจรปิด (CCTV)  ภายในและโดยรอบสถานที่ของบริษัท ในการบันทึกข้อมูลพื้นที่เฉพาะ เพื่อการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของสถานที่ สินทรัพย์ พนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อ

 1. เพื่อการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยส่วนตัวของท่าน ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินของท่าน
 2. เพื่อการปกป้องอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพย์สินของเราจากความเสียหาย การขัดขวาง การทำลายซึ่งทรัพย์สินหรืออาชญากรรมอื่น
 3. เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการยับยั้ง ป้องกัน สืบค้น และ ดำเนินคดีทางกฎหมาย
 4. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่มีกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการร้องทุกข์
 5. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือ กระบวนการเกี่ยวกับการส่งเรื่องร้องเรียน
 6. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือป้องกันการฟ้องร้องทางแพ่ง ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
 1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้

 1. ความจำเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น
 2. ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 3. ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน และทรัพย์สินของเรา

           ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน เราถือว่าการใช้กล้องวงจรปิดเป็นมาตรการที่สำคัญซึ่งช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านี้ได้

 1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

           ตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2. บริษัททำการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ โดยจะติดป้ายเตือนว่ามีการใช้งานกล้องวงจรปิด ณ ทางเข้าและทางออก ภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงพื้นที่ที่บริษัทเห็นสมควรว่าเป็นจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้ามายังพื้นที่ ดังต่อไปนี้

 1. ภาพนิ่ง
 2. ภาพเคลื่อนไหว
 3. เสียง
 4. ภาพทรัพย์สินของท่าน เช่น พาหนะ กระเป๋า หมวก เครื่องแต่งกาย

           ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  ในพื้นที่ที่อาจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านจนเกินสมควร ได้แก่ ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ หรือสถานที่เพื่อใช้ในการพักผ่อนของผู้ปฏิบัติงาน

 1. วิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

         1. บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

            (ก) การคุ้มครองชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ความปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สินของบุคคลต่าง ๆ

            (ข) การคุ้มครองและป้องกันสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และสินทรัพย์ของเราจากความเสียหาย การถูกรบกวน การถูกทำลาย และอาชญากรรมอื่นๆ

            (ค) การสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวน และดำเนินคดีต่ออาชญากรรม และการดำเนินการเพื่อการยับยั้งอาชญากรรม

             (ง) การช่วยเหลือในการระงับข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางวินัยหรือการร้องทุกข์

             (จ) การช่วยเหลือในการสอบสวนหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส และ

             (ฉ) การช่วยเหลือในการเริ่มต้นหรือต่อสู้คดีแพ่งใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คดีการ      จ้างงาน

         2. กล้องวงจรปิดของบริษัททำงานตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เว้นแต่ในกรณีที่ระบบขัดข้องหรือมีการซ่อมบำรุงระบบ

         3. บริษัทได้ติดตั้งป้ายที่เหมาะสมไว้ในพื้นที่ภายใต้การสอดส่องดูแล เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการใช้กล้องวงจรปิดและการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม

           1. บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม (รวมถึงบริษัทในเครือและผู้ให้บริการของเรา) ในกรณีที่บริษัทพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น

           2. บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หากมีความจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา และเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวน และดำเนินคดีต่ออาชญากรรม

          6. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

            เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังสังเกตโดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิด (CCTV)  ตามที่ประกาศนี้กำหนด บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิด (CCTV)  ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ท่านได้เข้าอาคารหรือสถานที่ของบริษัท เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ภาพที่บันทึกไว้โดยกล้องวงจรปิดนั้นจะถูกลบโดยอัติโนมัติ  ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำการ ลบ นำออกจากระบบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้

          7. สิทธิของท่านท่านมีสิทธิตามกฎหมายดังต่อไปนี้

 1. สิทธิการเข้าถึง ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยคำขอนั้นจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปยังช่องทางตามที่ระบุไว้ในส่วน ” ช่องทางการติดต่อเรา ” คำขอของท่านจะได้รับการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

         บริษัทอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่านได้ในกรณีที่คำขอนั้นอาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ทั้งนี้เพียงเท่าที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายหรือคำสั่งศาล

 1. สิทธิการแก้ไขให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทได้ประมวลผลเกี่ยวกับท่านให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเป็นปัจจุบัน
 2. สิทธิการโอนย้ายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทมีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดเรียงแล้ว และส่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น โดยต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับบริษัท และกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลนั้นโดยอาศัยฐานความยินยอมจากท่าน
 3. สิทธิการคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการบรรลุประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท (หรือของบุคคลอื่น) ได้ บริษัทอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่านในกรณีที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่ามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวซึ่งอาจสำคัญยิ่งกว่าประโยชน์ของท่าน หรือถ้าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 4. สิทธิการลบหรือทำลายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ หากท่านเชื่อว่า

         (1) ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุในคำชี้แจงฉบับนี้แล้ว หรือ

         (2) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย

     6. สิทธิการจำกัดการประมวลผล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากท่านเชื่อว่าบริษัทหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในคำชี้แจงฉบับนี้แล้ว แต่ท่านยังต้องการให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย

     7. สิทธิการถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมนั้น ณ เวลาใดก็ได้

     8. สิทธิการยื่นเรื่องร้องเรียน ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากท่านเชื่อว่าบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ของเราตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

 1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของบริษัท

          นอกจากนี้  บริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบโดยทั่วกันทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

 1. ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

        บริษัทได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยบริษัทจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

 1. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

         ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ บริษัทอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง เช่น ติดไว้ที่ประตูทางเข้า-ออก หรือโต๊ะประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

การเข้ามาในพื้นที่ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเข้าพื้นที่ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงเข้ามาในพื้นที่ต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

 1. ช่องทางการติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ

           หากเจ้าของข้อมูลต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตลอดจนมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ขอใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถ ติดต่อบริษัทผ่านช่องทางดังนี้

ชื่อบริษัท  :                     บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง พิโก จำกัด

ที่อยู่ :                             895-6  ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เว็บไซน์ของบริษัท :         www.mitsibleasing.com

อีเมล :                           ia@mitsibleasing.com

เบอร์โทรศัพท์ :               02-7438787  กด1 ต่อ 922 , 923

 • แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล    ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มคำร้องขอดูกล้อง CCTV                       ดาวน์โหลด