• เงินด่วนถูกกฎหมาย
 • มิตรสิบ พิโก เป็นบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อเงินสด ถูกกฎหมาย เราเป็นสินเชื่อเงินสดในระบบ ที่ได้รับใบอนุญาตกระทรวงการคลัง
 • เป็นบริการสินเชื่อเงินสดทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ โดยขยายขอบเขตมุ่งเน้นที่ประชาชนในพื้นที่เขตจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคบุคคล การกู้เงินนอกระบบ ที่ต้องจ่ายอัตราค่าดอกเบี้ยเกินความจำเป็น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าเพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน ให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมในสภาวะปัจจุบัน  และสามารถประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ต่อไป
 • มีที่อยู่ปัจจุบัน หรือ สถานที่ทำงาน ในจังหวัดสมุทรปราการ
 • มีอายุ 20-65 ปี
 • มีรายได้ประจำ พนักงานบริษัท/พนักงานประจำ/ข้าราชการ
 • มีประสบการณ์ประกอบอาชีพ 1 ปี ขึ้นไป
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • บัตรข้าราชการ (กรณีรับราชการ)
 • หลักฐานแสดงรายได้
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สมุดบัญชีธนาคาร (สำเนาหน้าบุ๊คแบงค์)
 • เอกสารใบแจ้งหนี้จากสถาบันการเงิน (กรณีกู้เพื่อปิดภาระหนี้)

* หมายเหตุ เอกสารประกอบการพิจารณาอาชีพ หรือรายได้อื่นๆ  ดังนี้

 • โฉนดที่ดิน
 • บัญชีฝากประจำ 
 • สลากออมสิน/ธกส   
 • สำเนาทะเบียนรถ   
 • ใบหุ้น/กองทุน
 • วงเงิน 5,000 – 30,000 บาท   ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 • วงเงิน 30,001 – 50,000 บาท * กรณี ผู้กู้พักอาศัยบ้านเช่า *   มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน ต้องไม่ใช่คู่สมรส และไม่มีบุตรด้วยกัน
 • วงเงิน 50,000 – 100,000 บาท  มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน ต้องไม่ใช่คู่สมรส และไม่มีบุตรด้วยกัน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • บัตรข้าราชการ (กรณีรับราชการ)
 • หลักฐานแสดงรายได้
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 3 เดือน)

ไม่สามารถยื่นกู้ได้จากทางช่องทางอื่นนะคะ  

 • การยื่นกู้  ผู้กู้จะต้องดำเนินการมายื่นเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิจฉาชีพ และป้องกันการสวมสิทธิ์
 • ฟรี   ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายก่อนโอนเงิน
 • ไม่มีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น
 • ไม่มีการโอนเงินเป็นชื่อตัวบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น
 • ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติไม่เกิน 2 วันทำการ (กรณีที่เอกสารการสมัครและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนถูกต้อง)

คำถามที่พบบ่อย

มิตรสิบ เงินด่วน

895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270

mitsibpico@gmail.com

02-743-8787 ต่อ 3, 094-874-2533

หน้าแรก

ผลิตภัณฑ์และบริการ